taip


taip
1 taĩp adv. K, Š, , FrnW; H, R, , Sut, L, K.Būg 1. tuo būdu (apibendrinant pasakyto ar iš konteksto suvokiamo veiksmo atlikimo būdą): Taĩp bet kas gali padaryti . Šis uždavinys sprendžiamas ne taĩp . Taip daryk Rtr. Išsitraukė laikraštį, perlenkė šiaip, perlenkė taip ir įgrūdo atgal kišenėn V.Bub. Gyvenimas pri gyvenimo – taĩp senovė[je] ūkininkai gyveno Lk. Toliau taĩp, toliau taĩp – ir susirgo, numinę bemylėdamas Lk. Ar ilgai reiks kentėti taĩp nevalgius! Akm. Nusėsk nuo arklio, užmesk pavadį jam ant kaklo ir palik taip vieną, kol tu grįši J.Balč. Todėl su lenciūgais jį drūtai surakino ir surakytą taĩp ant rogių nuvežė sūdyt K.Donel. Taip ėjo sunkios ir vargingos, bet ramios dienos J.Bil. Ėjova namo ne keliu, bet daržais, nes taip buvo arčiau V.Krėv. Kazytė jau kelis kartus prie jo ir taip, ir kitaip. O tas į pirštą tiktai žiūri J.Balt. Drįsau girtis taip stovėsiąs KN32. Argi aš nesakiau, kad taip bus J. Tesie taĩp 108. Taĩp pas mus įprasta NdŽ. Kai kas man šį tą prikiša raštuose, bet taip daro dažnai klaidingai J.Jabl. Taĩp buvo, taĩp ir bus NdŽ. Taĩp augo, taĩp ir mirė (apie senovės moterų šukuosenų vienodumą) Rsn. Taĩp radom, taĩp paliksme Rs. Pas mus taip jau priimta Trg. Tai ką, pabėgai iš dvaro? – Taip jau išeina, dėde Džiugai J.Avyž. Taip laima lėmė R, . Tai išties dyvai, nės taip nedarydavo būrai K.Donel. Vilius miega – bent taip atrodo I.Simon. Dovydonis dabar turėjo pratrūkti, aprėkti šeimininkę ir, žinoma, neduoti arklių. Taip man atrodė J.Balt. Pats pragaras nebūtų drįsęs man patarti taip! J.Gruš. Taip stosis iš tiesos B. Gailu, kad taip yra, bet taip yra A1884,362. Taip tai taip (pritariant, bet kartu norint paprieštarauti, patikslinti), bet kiekvienas kaltinamasis turi teisę gintis .santykiauja su „kaip“, „kaipo“, „kaip ir“, „lyg“, „jog“, esančiais prijungiamojo sakinio šalutiniame dėmenyje: Kaip nora, taĩp lei dirbie Pvn. Taip vaitas šaukė, kaip buvo iš seno įpratęs V.Myk-Put. Jis viską taip sutvarkys, kaip aš noriu I.Simon. Kaip išmanom, taĩp pagydomos Mžk. Sutiko mus čia taip, jog rankos niežti ir pačios kirvio griebiasi V.Krėv. Kaip jie norėjo, taip ir palikau I.Simon. Kaip nutrenkė ją ant grindų tėvas, taip ji ir tebegulėjo A.Vien. Kaip darei, taip radai J. Kaip buvo iš pradžios, taip nū ir visada 293. Taip bus, kaip man pasakyta SkvApD27,25. Kaip tu mažas be mamužės, taip aš jaunas be seselės KlpD68. Eikš, mylėkivos taip, kaipo mylėdavos broliai! K.Donel. Jis stovėjo akis nudūręs į žemę su kepure rankoje, visai taip, kaip reikia stovėti prieš Pikčiurnienę I.Simon. Kaip liūbij tėvas vaikų pagailėti, taip Ponas vaikus tuos est pamylėti, kurie jo baimės niekad notstoja KN90. ^ Kaip paukščiai giedojo, taip ir paukšteliai gieda NžR. Kaip seniai, taĩp skaniai (sakoma seniai ką bevalgius) Lk. Kaip šaukia, taĩp ir atsiliepia NdŽ. Žmogus taip, Dievas kitaip S.Dauk. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi J.Jabl. Kaip tu man, taip aš tau PPr116. Kaip mokam, taip ir šokam A1884,393. Anas kaip stovi, taip braška (labai silpnas) . Kaip senieji švilpia, taip jaunieji šoka PPr256. Kaip įmaišysi, taip ir kepsi prš. Ne taip įkando, kaip išsigando LTsV236.vartojamas lyginamuosiuose posakiuose: Jug buvau ne taĩp ištižusi kaip daba Grd. Lietuvių dainos yra taip senos kaip ir pati tauta KlpD3psl. Kas norėjo, tas gėrė, o kas negėrė – negėrė: kaip daba, taĩp i pirmu Akm. Keista pasirodė Petrui, kad mokytas ponas, kuris knygeles rašo, kalba taip gailiai lyg kokia mergaitė V.Myk-Put. Garsas ataidėjo taip negarsiai, taip kimiai lyg iš po žemės I.Simon. Jau niekas tavęs taip giliai nemylės kaip tavo nuliūdęs poeta Mair. Taip gera kaip pilnu žiedu pražydusiems žolynams Vaižg. Nesirūpink, berneli, gausi kitą mergelę. Taip bus graži antroji kaip ir tavo pirmoji StnD5. Barbė, beveik buvo galima tvirtinti, nieko taip puikiai nemokėjo kaip širdingai juoktis I.Simon. Kaip pasakose taip ir gyvenime už gera mokama geru . Vaikas uždaro duris, visiškai taip kaip rūpestingas namų šeimininkas I.Simon. Dviem porom ėmė darytis ankšta vienoje gūžtoje; viena kitą ėmė stumti, visiškai lygiai taip kaip paukščiai ar gyvulėliai Vaižg. ^ Taip aukštas kaip stogas, taip mažas kaip pelė, taip saldus kaip medus (obelis ir obuolys) B115.vartojamas sudėtiniuose sakiniuose be santykinio žodžio: Sunku krūmui be lapelių, taip man jaunai be brolelių LTR.kaip bus ar buvo (pasakyta) (prieš arba po tiesioginės ar atpasakojamosios kalbos): O dabar aš sakau taĩp: ta kiaulės meisa vis tiek būs blogai jums Trk. Imk, – tarė, – miels brolau, aš tau daugiaus dar atnešiu. – Taĩp ji pasakiusi, iš urvos greitai išlindo K.Donel. Saldus skanus, raudonas gražus – taip sako žmonės K.Saj. Užrakindamas kunigas taip tebylo: – Pakajus Viešpaties mūsų būk su tavimi irgi su mumis visais 127. Taip Ponas Dievas kalbėjo motriškėsp Vln52. 2. kaip turi būti, kaip reikia, kaip įprasta: Ar viskas taĩp? NdŽ. Nejaugi jam lemta būti turtingam? Ne, ne, čia kažkas ne taip . Niekur jis neskubėjo, lyg ir apsnūdęs buvo, o matė viską, girdėjo ir pačiu laiku pataisydavo, kas ne taip J.Balt. Kiekvieną dieną jos ateidavo čia, meldėsi vėsumėlėj. Ir šiandien taip J.Balt. 3. KlG136, N, M veiksmo intensyvumui, kokybės, ypatybės, būsenos stiprumui, aplinkybės laipsniui pabrėžti: Taĩp dirba, taĩp pluša sušilęs – visą dieną! . Mane taĩp sulijo NdŽ. Nestengiu eiti taip pavargęs J. Ką jau pasakysi, kad taip sušilęs atlėkei? Vkš. Nuplyšę, nudriskę taĩp žmoneliai buvę LKT116(Nmk). O taĩp buvo nulijusi, taĩp nulijusi! Varn. Kas judum yr, ko judu taĩp grūstatės (mušatės)? Mžk. Kas tai per niūkims? Dėl ko taĩp rėkiate, vyrai? K.Donel. Bobulė šoko kaip įgelta, net nusigandusi: taip vaikas suriko! V.Krėv. Taip nenorėjau tokia baisia mirtimi mirti, taip troškau gyventi! J.Bil. Ramūnui atrodo, kad ims ir iššoks širdis iš krūtinės – taip ji daužosi V.Bub. Kad taip nekenti munęs, matuše, buvo mažą neauginti StnD9. Ausės ne taĩp geros, kito negirdu Kdl. Išgirdo sodely taip linksmą balselį JD1256. Kam pravirkdei sesužėlę taip graudžioms ašarėlėms? JV303. Taip skaudžiai priėdė, až už uodegos pilvo nematyt (iron.) B. Kanapes ne taĩp par anksti sėdavo LKT102(Kdl). Nustebęs miškas paklausė vėjo: „Ko čia taip ilgu, ko čia taip liūdna?“ K.Bink. Kad būtų ne taip tylu, gal būtų net jaukiau I.Simon. Taip gera žiūrėti į žydinčią obelį, miegantį vaiką ir į tavo akis ūkanotas J.Marcin.santykiauja su jungtukais „kad“, „jog“, jungiančiais aiškinamuosius padarinio reikšmės šalutinius dėmenis: Taĩp sušalau, kad visas virpu NdŽ. Valandelę praleidus, sprogo stabulė taip, kad visi visi pašaliai suskambėjo Jn. Taip skausta kojos, ka nėr kur dingti Skdv. Motyna taip sušuko, jog ir kaimynai išgirdo Žem. O jaučiai taip gražiai ir godžiai ėda, kad, žiūrint į juos, ir man pačiam gera pasidarė J.Bil. Nės, kad verpt reik, jos taĩp daugel pasakų vapa, kad jau ir ranka kuodelį pešt užsimiršta K.Donel. Jis jaučiasi taip kaltas, kad labai sunku jam pažiūrėti Grėtei į akis I.Simon. Senelė buvo taip sena, kad nebegalėjo ir paeiti A.Vien.santykiauja su „kaip“, „lyg“, „tartum“ sakiniuose su patikslinančiu šalutiniu dėmeniu: Jai išėjus, Mackevičius pasijuto taip sumišęs, kaip niekad dar anksčiau nebuvo V.Myk-Put. Galų gale taip jai pasidarė nejauku, lyg kas ją nuogą būtų stumtelėjęs į žmonių būrį Vaižg. Ir taip jiems pasidarė ramu, lyg kokios didžios šventenybės susilaukus į savo būstą Vaižg. Barbė taip nubalo, lyg būtų pamačiusi tėvą iš numirusių prisikeliant I.Simon. Jonas žengia taip lengvai, tartum jokia sunkuma po krūtine jo nesvertų J.Paukš.
◊ ir taĩp toliaũ (toliaũs; M) , NdŽ; taĩp ir toliaũ sakoma po išvardijimo, norint nurodyti, kad išvardijimą būtų galima dar tęsti: [Kaukui pasitraukus,] pašaro anam neteko lig žiemovidžio; grūdai iš miegų išnyko ir taĩp toliaũs VoL317(Kv). Savų pinigų man nėr; tik tu ir be manęs turtingas …, – taip ir toliau, taip ir toliau Vaižg. kaĩp [jaũ] bùs (bùvo), taĩp [bùs NdŽ] nesvarbu kaip, kad ir kas atsitiktų, vis tiek: Lįsk, sesaite, laukan: kaip jau bus, taip . Kaip jau ten buvo, taip, bet jau mamai neliuršk K.Saj. Kaip bus, taip bus, o šiandien kol kas gyvename J.Avyž.
neĩ (nė̃, ne) šiaĩp, neĩ (nė̃, ne) taĩp NdŽ
1. niekaip, jokiu būdu: Ir neĩ šiaĩp, neĩ taĩp prigaut mums nedavė valią K.Donel. Nei šiaip, nei taip negali jos pasidalyti .
2. nepatogu, nesmagu: Nė̃ šiaĩp, nė̃ taĩp [eiti į senelių namus] – kaip aš numus paliksiu! Grd. Ir mun pačiai pro tus kapiukus ne šiaĩp, ne taĩp eiti Klk.
[ar] šiaĩp ar taĩp NdŽ kad ir kaip būtų, ką bekalbėtum (svarstant, samprotaujant): Bet šitas dalykas, ar šiaip ar taip, yra paties leidėjo darbas J.Jabl. Šiaip ar taip, kai kurių žmonių akyse Jonas – išdavikas K.Saj. Bet, šiaip ar taip, mudu draugai, vienas kitą daugiau mylime negu neapkenčiame J.Avyž.
šiaĩp be (bei ) taĩp
1. pusėtinai, pakenčiamai: Dar šiaip be taip būtų buvę, jei ne ta liga .
2. vargais negalais, vos ne vos.
[ir] šiaĩp ir taĩp visais būdais, visaip: Šiaĩp ir taĩp įtarinėti NdŽ. Irgi nemaž ant svieto šiaĩp ir taĩp prisibandęs K.Donel. Bėgu, plušu, maišau jovalą, ir šiaip ir taip, o mano penimos ne tunka, bet į skūrą traukiasi, kojas po savim riečia .
šiaĩp [ne] taĩp sunkiai, vos ne vos: Da šiaip taip suduriu galą su galu Tr. Šiaip ne taip išbridau iš pelkės J. Latvių arba prūsų kalbos tekstą šiaip ne taip gali suprasti lietuvių inteligentas K.Būg.
[ar] taĩp ar taĩp vis tiek (apie neišvengiamą dalyką, išeities nebuvimą): Nebdirbu, ar taip ar taip muno amžius pry vartų Vn. Nestrošijuos nė gydyties, ka skausta: sakau, a taip a taip mirtis Skdv. Taip ar taip, tas pats galas J.Avyž.
taĩp ir taĩp sakoma nenorint plačiai dėstyti to, kas pašnekovui žinoma: Aš nuejau pas tėvus, sakau: – Tėveliai, taĩp i taĩp Lk. Įbėgo kareivis i sako: – Taĩp i taĩp, šviesiausis karaliau Vkš. Vaikis sako: – Kunigeli, taĩp ir taĩp, ką aš turu daryti? VoL318(Kv). Šiukštienė duoda žinią broliui Underavičiui: taip ir taip, gelbėkit sužeistąjį Žem.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • taip — statusas T sritis informatika apibrėžtis Teigiamas atsakymas, sutikimas. Jeigu reikia atsakymą pateikti klaviatūra, dažnai vartojama santrumpa T arba t, kartais + arba 1. atitikmenys: angl. yes ryšiai: antonimas – ne antonimas – ne …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • taip — 2 taĩp prt. 1. R213 teigiamai atsakant į klausimą; tvirtinant; pršn. ne: Ar buvai mieste? – Taĩp, buvau DŽ. Neatsakė nei taĩp, nei ne DŽ. Taĩp, tiesa NdŽ. Vis „taip“ sakyti, taipoti, viskam pritarti LL171. Tamsta esi lenkas? – prakalbinau jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Taïp — Le taïp ou taip (тайп), est l organisation tribale tchétchène, à rapprocher du concept de clan. Un taïp s identifie en tant que regroupement des descendants d un ancêtre commun et sur des bases territoriales. On estime qu il en existe environ 130 …   Wikipédia en Français

  • taip — 3 taĩp conj. pakartotas su dalelyte „ir“ arba be jos arba su „kaip“ sudaro jungtukų poras „taip… taip (ir)“, „taip… kaip (ir)“, „kaip… taip (ir)“, jungiančias vienarūšes sakinio dalis: Taĩp vyrai, taĩp motriškos vaikščios vienodai, negalės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taip — tai̇̃p 2 dll. Ar jau bai̇̃gėte dárbą? – Taip, jau bai̇̃gėme …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taip — tai̇̃p 1 prv. Tai̇̃p bet kàs gãli padarýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • taip jei pat — taip jei pàt adv. žr. 1 taip jau 1: Nieko neejęs, susitiko [liūtas] motrišką ir taip jei pàt paklausė: – Kas tu toki esi? BM348(Vkš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taip pačiai — taip pačiaĩ adv. žr. 1 taip pat: Tą miškutį ir taip pačiaĩ vadina Všt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Taip arba Ne — is the Lithuanian version of the television gameshow Deal or no Deal . It is hosted by singer/journalist Marijonas Mikutavičius.The prizes go from as little as 3 litai (about US$1.16, €0.86, 59p, ¥138), to 500,000 LTL (about US$193,000, €145,000 …   Wikipedia

  • taip pat — taip pàt 2 dll. Ji̇̀s taip pàt bai̇̃gė dárbą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas